Kontakt Snedkeriet

På denne side finder du vore åbningstider, kontaktinformation samt handelsbetingelser.

Snedkeri.dk v/ snedkermester
Carl Schneider

Gl. Ryvej 12, Adslev
8362 Hørning

Telefon:  20 12 11 21

E-mail: post@snedkeri.dk

CVR/SE: 17 66 49 72

Vores værksted er godkendt som læreplads af Snedkernes Uddannelser. Vi søger altid efter den rette lærling med de rette kvalifikationer og ambitioner. Har du sans for kvalitet og detaljer er du velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning på post@snedkeri.dk med “læreplads” i emnefeltet.

Snedkerværkstedets Åbningstider

Mandag til torsdag
07:30 – 16:00

Fredag
07:30 – 13:00

Lørdag & søndag
efter aftale.

Alle vores kunder er meget velkomne uden for den almindelige åbningstid. Dette kan aftales forinden telefonisk på tlf. 20 121 121.

Handelsbetingelser

Nedenstående almindelige salgs og leveringsbetingelser gælder alle sælgers tilbud, salg og leverancer – også hvor køber foreskriver andre betingelser.

Afvigelser fra nedenstående salgs og leveringsbetingelser er kun gyldige med sælgers skriftlige accept.

Klik for at springe til afsnit:

§1 Levering
§2 Forsikring
§3 Tilbud og ordrebekræftelse
§4 Tegninger, beskrivelser og materialer
§5 Betaling og sikkerhedsstillelse
§6 Ejendomsforbehold
§7 Mangler
§8 Produktansvar
§9 Sælgerens forsinkelse
§10 Køberens forsinkelse
§11 Force majeure
§12 Tvister

 

§1 Levering

Såfremt der ikke er truffet særlig aftale om en leveringsklausul, anses levering for sket “ab fabrik”.

§2 Forsikring

Transportforsikring af vare overstigende 75.000 kr. tegnes af køberen, medmindre andet er aftalt. Køber forpligter sig til også I øvrigt at holde varerne forsikrede.

§3 Tilbud og ordrebekræftelse

Afgivne tilbud er gældende i 30 dage. En ordre er kun gældende når sælger skriftligt har accepteret denne. En ordrebekræftelse skal underskrives af både sælger og køber og er herefter bindende for begge parter. Med mindre andet er aftalt, er montering ikke indeholdt I tilbuddet. Priser er excl. moms, med mindre andet tydeligt er beskrevet. Der er ikke i et tilbud indeholdt andet arbejde end det beskrevne. Der er i et tilbud ikke taget andre håndværksfag med, som. f.eks. elektrikker, VVS-instalatør, murer, fugning o.lig. med mindre at dette er beskrevet. Der kan ikke plukkes emner ud i et tilbud, som altid afgives som et samlet og fast tilbud. Ændres tilbuddets sammen sætning af køber, har sælger ret til at give et nyt tilbud.

§4 Tegninger, beskrivelser og materialer

Sælger kan ikke drages til ansvar for problemer med fremstillede varer, der skyldes mangelfulde eller unøjagtige arbejdstegninger leveret af køber.
Mundtlige aftalte ændringer I specifikationer af de beordrede varer skal bekræftes skriftligt af sælger for at have gyldighed.

§5 Betaling og sikkerhedsstillelse

Med mindre andet er aftalt, forfalder købesummen til betaling således:

Privatkunder; senest 8 dage netto kontant.
Firmakunder; senest 14 dage netto kontant.
Kommune og stat; senest 30 dage netto kontant

Erlægger køberen ikke betaling I rette tid, er sælgeren berettiget til fra forfaldsdagen at kræve morarenter med 2% pr. påbegyndt måned.
Opgaver der samlet overstiger kr. 25.000,- ex. moms, betales med 1/2 af summen ved arbejdets begyndelse. For opgaver der overstiger kr. 75.000,- ex. moms, kan sælger (møbelsnedkeri.dk) bede om at der stilles en bankgaranti, eller bankindeståelse, for det fulde beløb inden arbejdet påbegyndes. Sælger (Møbelsnedkeri.dk) betaler for denne garanti og sikkerhed. Større arbejder der overstiger 75.000 kr. faktureres arbejdet som dette bliver færdigt, uanset om dette er leveret. Endvidere kan der ved særlige specialopgaver bedes om en forudbetaling for opgaven, uanset størrelsen.
Ved rykkerudsendelse pålægges et gebyr på kr. 100,-.

§6 Ejendomsforbehold

Sælgeren forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil betaling fuldt ud har fundet sted.

§7 Mangler

Sælgeren forpligter sig til at afhjælpe alle mangler iht. købeloven. Undtagelser er: Mindre knaster, mindre farveforskelle i træet, stærke og svage årringe i træet. Massiv træ og finer er er et tegn på ægthed år disse svinger i nuancerne og betragtes ikke som mangler.
Sælgerens ansvar omfatter kun de mangler der viser sig inden for 1 år fra den dag, da varen blev leveret til køberen.
Måtte køberen konstatere mangler, skal køberen straks skriftligt underrette sælgeren herom.

§8 Produktansvar

Sælgeren er kun ansvarlig for skade forvoldt af produkt på ting, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af sælgeren eller dennes ansatte. Sælger er I intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.
I den udstrækning, sælgeren måtte blive pålagt produktansvar over for trediemand, er køberen forpligtet til at holde sælgeren skadesløs I samme omfang, som sælgerens ansvar er begrænset efter de foregående stykker. Hvis trediemand fremsætter erstatningskrav mod køberen p.g.a. en produktskade, skal køberen straks underrette sælgeren herom.

§9 Sælgerens forsinkelse

Erfarer sælgeren at han ikke kan overholde den aftalte leveringstid, eller at forsinkelse fra hans side må anses for sandsynlig, skal han uden ugrundet ophold give køberen skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, hvor leveringen kan påregnes at finde sted.
Hvis forsinkelsen med levering skyldes de I §11 nævnte omstændigheder (force majeure) eller køberens handlinger eller undladelser, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt.
Denne bestemmelse finder anvendelse uanset, om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. Køberen kan ikke hæve aftalen grundet leveringsforsinkelse, der kan tilregnes sælgeren, medmindre forsinkelsen overstiger 3 måneder. Køberen kan ikke gøre erstatningsansvar gældende på grund af forsinkelse hos sælgeren.

§10 Køberens forsinkelse

Erfarer køberen at han ikke vil kunne modtage varerne på den aftalte dag, eller at forsinkelse fra hans side må anses som sandsynlig, skal han straks give sælgeren skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, hvor modtagelsen kan påregnes at kunne finde sted.
Uanset, at køberen undlader at modtage varerne på det aftalte tidspunkt, er han forpligtet til at erlægge enhver af levering betinget betaling, som om levering af de pågældende varer havde fundet sted.
Sælger skal sørge for, at varerne opbevares for køberens regning og risiko. På køberens anmodning skal sælgeren forsikre varerne for køberens regning.
Sælgeren er berettiget til skriftligt at opfordre køberen til at modtage varerne inden for en frist af 15 dage.
Undlader køberen at gøre dette inden for fristen af årsager, som sælgeren ikke bærer ansvaret for, er sælgeren berettiget til ved skriftlig meddelelse til køberen at hæve aftalen for den leveringsklare del af varerne, som ikke er modtaget på grund af køberens forsinkelse.
Sælgeren har da ret til erstatning for den skade, som køberens misligholdelse har påført ham.

§11 Force majeure

Følgende omstændigheder hos sælgeren medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld.
Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som sælgeren ikke er herre over, såsom brand krig mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, sygdom, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, medmindre at denne mangel kunne forudses af sælgeren, almindelig vareknaphed samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de I dette punkt nævnte omstændigheder.
Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på aftaletidspunktet af sælgeren.
Det påhviler sælgeren, såfremt denne ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihed som nævnt I denne §, uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køberen om denne grund.
Uanset hvad der I øvrigt fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 mdr. af en begivenhed som nævnt I denne §.

§12 Tvister

Alle tvistigheder vedrørende nærværende kontrakt afgøres efter dansk ret.
Alle retssager skal anlægges ved sælgers eller købers værneting efter sælgers valg.

Få et uforpligtende tilbud nu

Snedkeri.dk

v/ snedkermester Carl Schneider

Gl. Ryvej 12, Adslev
8362 Hørning

CVR/SE: 17 66 49 72

Åbningstider

Mandag til torsdag
07:30 - 16:00

Fredag
07:30 - 13:00

Lørdag & søndag efter aftale.

Ring nu

Telefon: 20 12 11 21

Eller skriv en email

E-mail: post@snedkeri.dk

Følg os på Instagram og Facebook

Snedkeri.dk på Facebook

Snedkeri.dk på Instagram

© All rights reserved Snedkeri.dk 
Online Marketing af Trigger Growth